Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Atnaujintos metinės pelno mokesčio deklaracijos formos

vmiInformuojame, kad 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. VA-26 (Žin., 2012, Nr. 27-1253) buvo patvirtintos naujos versijos (03) Metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jų užpildymo taisyklės. Nurodytu įsakymu patvirtintos PLN204 ir PLN204 03 versijos deklaracijų formos naudojamos apskaičiuojant ir deklaruojant 2011 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Naujos versijos deklaracijų formas ir jų pildymo tvarką galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto puslapyje www.vmi.lt (skyrelyje Duomenų bazėsFormos).

Primename, kad metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2011 mokestinį laikotarpį iki birželio 1 d. turi pateikti juridiniai asmenys, kurių pajamos apmokestinamos Pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka, kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu (jei teisės aktų nustatyta tvarka jį privaloma sudaryti ir jei šio rinkinio juridinis asmuo neturi teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui).

Deklaracijos formas turi pateikti:

  • PLN204 – Lietuvos vienetai – pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Šioje deklaracijoje pelno mokestį taip pat turi deklaruoti pagal Pelno mokesčio įstatymą nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai (skyriai), kurie privalo sudaryti atskiras filialų (skyrių) finansines atskaitomybes ir jas teikia Lietuvos bankui bei AVMI bei užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, kurie privalo sudaryti atskiras filialų finansines atskaitomybes ir teikia jas Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai bei AVMI;
  • PLN204A Lietuvos vienetai neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;
  • PLN204U nuolatinės buveinės (išskyrus aukščiau minėtas nuolatines buveines, privalančias deklaruoti pelno mokestį PLN204 deklaracijoje);
  • PLN204N formą turi pateikti pelno nesiekiančios organizacijos. Deklaracijos teikti nereikia, jeigu šios organizacijos:

– nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negauna pajamų iš tokios veiklos, arba tokios pajamos skiriamos veiklai, tenkinančiai viešąjį interesą finansuoti,

– gautos paramos nenaudoja pagal Lietuvos Respublikos http://mic.vmi.lt/pages/ll.dll?Tekstas=1&;Id=7735&BF=1 labdaros ir paramos įstatyme http://mic.vmi.lt/pages/mainLayout.jsp – P7735_2#P7735_2 nenumatytą paskirtį ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumą viršijančios paramos sumos.

Apie šias deklaracijų nepateikimo priežastis pelno nesiekiantis vienetas turi raštu informuoti AVMI Deklaracijų pateikimo taisyklėse numatyta tvarka.

Pelno nesiekiantys vienetai, gautą paramą panaudoję ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį, taip pat iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gavę paramą, viršijančią 250 MGL dydžio sumą, pelno mokestį nuo šių pajamų turi deklaruoti metinėje pelno mokesčio deklaracijoje ir sumokėti ta pačia tvarka ir terminais, kaip ir pelno mokestį nuo apmokestinamojo pelno.

Kartu su metine pelno mokesčio deklaracija juridiniai vienetai iki birželio 1 d. turi pateikti Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitą (forma FR0528) ir Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitą (forma FR0438).

Visas aukščiau minėtas deklaracijų formas galima pateikti elektroniniu būdu, naudojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistema (EDS, http://deklaravimas.vmi.lt).

2011 metų mokestinio laikotarpio deklaruotas pelno mokestis turi būti sumokėtas iki šių metų spalio 1 dienos.

 

Šiaulių AVMI informacija

Šiaulių.info

(Visited 33 times, 1 visits today)